Make your own free website on Tripod.com

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ZAINAB (1)     Kota Bharu, Kelantan, Malaysia

Main | Map | Gallery | History | News

Persamaan Kimia yang penting dalam KIMIA KBSM

Topik 2 & 3 : Jadual Berkala Unsur & Ikatan Kimia

2 M + 2 H2 O 2 MOH + H2

2 M + Cl2 2 MCl

4 M + O2 2 M2 O

M2 O + H2 O 2 MOH

(Di mana M ialah Li, Na, K )

X2 + H2 O HX + HOX

2 Fe + 3 X2 2 FeX3

2 NaOH + X2 NaX + NaOX + H2 O

(Di mana X ialah Cl, Br, I)

Topik 4 : Elektrokimia

Proses nyahcas bagi ion positif di katod

(Semua proses ini terima elektron)

Pb 2+ + 2 e Pb

Cu2 + + 2 e Cu

2 H + + 2 e H2

Al 3+ + 3 e Al

Na + + e Na

Ag + + e Ag

Ni 2+ + 2 e Ni

Cr 3+ + 3 e Cr

Proses nyahcas bagi ion negatif di anod

(Semua proses ini hilang elektron)

2 Br - - 2 e Br2

2 Cl - - 2 e Cl2

2 I - - 2 e I2

4 OH - - 4 e 2 H2 O + O2

2 O 2- - 4 e O2

Cu - 2 e Cu 2+

Ni - 2 e Ni 2+

Ag - e Ag +

Cr - 3 e Cr 3+

Tindakbalas sel kimia

Zn + Cu2+ Zn2+ + Cu

Cu + 2Ag+ Cu2+ + 2Ag

Topik 5 : Asid dan Bes

Pengion asid/ alkali kepada ion H+ atau OH-

HCl H + + Cl -

H2SO4 2 H+ + SO4 2+

HNO3 H+ + NO3 -

CH3COOH CH3COO - + H+

SO2 + H2O H2SO3

H2SO3 2 H+ + SO3 2-

NaOH Na+ + OH-

KOH K+ + OH-

Ca(OH)2 Ca 2+ + 2 OH-

Ba(OH)2 Ba2+ + 2 OH-

NH3 + H2O NH4 + + OH-

Peneutralan dan tindak balas asid

CuO + 2 HCl CuCl2 + H2O

NaOH + HCl NaCl + H2O

2 NaOH + H2SO4 Na2SO4 + 2 H2O

Ba(OH)2 + 2 HCl BaCl2 + 2 H2O

Mg + 2 HCl MgCl2 + H2

CaCO3 + 2 HCl CaCl2 + H2O + CO2

Topik 6 : Hidrokarbon

Alkena

Pembakaran hasil CO2 dan H2O

C2H4 + 3 O2 2 CO2 + 2 H2O

Tindak balas Penambahan

C2H4 + Br2 C2H4Br2

C2H4 + H2 C2H6

C2H4 + HCl C2H5Cl

C2H4 + H2O C2H5OH

Alkana

Pembakaran juga hasil CO2 dan H2O

2 C2H6 + 7 O2 4 CO2 + 6 H2O

Tindak balas Tukarganti

C2H6 + Cl2 C2H5Cl + HCl

C2H6 + Br2 C2H5Br + HBr

Topik 7 : Bahan Buatan dalam Industri

Proses Sentuh untuk menghasil asid sulfurik

S + O2 SO3

2 SO2 + O2 2 SO3

SO3 + H2SO4 H2S2O7

H2S2O7 + H2O 2 H2SO4

Asid sulfurik dengan bes hasil garam sulfat.

H2SO4 + 2 NH3 (NH4)2 SO4

H2SO4 + 2 KOH K2SO4 + 2 H2O

Topik 8 : Bahan Kimia untuk Pertanian

Nitrogen di udara menjadi asid nitrik dan menjadi sebatian nitrat dalam tanah.

N2 + O2 2 NO

2 NO + O2 2 NO2

2 NO2 + H2O HNO2 + HNO3

HNO3 + bes [seperti Ca (OH)2 ] garam nitrat

N2 + 3 H2 2 NH3 (Proses Haber)

CO2 + 2 NH3 CO(NH2)2 + H2 O (Pembentukan urea dari ammonia)

NH3 + HNO3 NH4 NO3