Make your own free website on Tripod.com

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ZAINAB (1)     Kota Bharu, Kelantan, Malaysia

Main | Map | Gallery | History | News

Saranan-saranan untuk memperbaiki kelemahan

Berikut adalah saranan-saranan yang telah diberi Lembaga Peperiksaan dalam buku Laporan Prestasi SPM ( 1994 -1996 ).
Pelajar hendaklah membaca soalan dengan lebih berhati-hati dan memahami tugasan soalan sebelum memulakan menulis jawapan . Untuk itu pelajar sepatutnya dapat membezakan antara kata tugas seperti nyatakan, mengapakah, terangkan, huraikan, bincangkan, hitungkan dan lain-lain.
 

Soalan Objektif

Bagi soalan objektif , pelajar haruslah lebih berhati-hati semasa memilih jawapan. Pelajar sepatutnya membaca semua cadangan jawapan, walaupun cadangan jawapan yang mula-mula dianggap sebagai jawapan, pelajar perlu membaca seterusnya untuk mendapatkan jawapan yang terbaik atau betul. Bagi soalan negatif seperti tidak benar dan kecuali, pelajar hendaklah sentiasa ingat akan keadaan negatif soalan itu semasa memilih jawapan itu.

Soalan Struktur

Bagi soalan struktur pelajar perlu berhati semasa menulis jawapan. Pelajar tidak perlu memberi jawapan terlalu ringkas hingga menghasilkan jawapan tidak lengkap. Pelajar mestilah memberi jawapan yang padat dengan fakta biologi yang sesuai. Pelajar mestilah lebih berhati-hati dengan maklumat yang terdapat di dalam gambarajah. Pelajar mestilah mempunyai kemahiran saintifik dan kemahiran intelek untuk menjawab dengan baik. Bagi soalan yang memerlukan pelajar membuat hitungan, jawapan mestilah disertakan dengan unit yang betul. Bagi soalan yang memerlukan pelajar membuat lukisan, lukisan hendaklah dilabelkan, saiz yang sesuai, bersih (tiada garisan putus-putus dan pertindihan garisan). Bagi soalan yang memerlukan pelajar melukiskan graf, kedua-dua paksi graf mestilah mempunyai unit skala dan berlabel. Bagi soalan yang memerlukan pelajar membuat perbandingan atau perbezaan, jawapan haruslah menggunakan perkataan seperti,….lebih daripada…, kurang daripada….. , …… lebih besar…
 

Soalan Esei

Bagi soalan esei pelajar perlu membaca semua soalan dan memahami tugasan . Sepatutnya pelajar boleh membuat pilihan berdasarkan pengetahuan dan kebolehannya. Pelajar sepatutnya merancang jawapan supaya idea tersusun. Pelajar mestilah dapat mengaitkan pengalaman seharian seperti membuat laporan amali apabila mereka menjawab soalan esei. Dalam jawapan pelajar, sepatutnya , pelajar mengenalpasti bahan dan alat radas, prosedur eksperimen, pemerhatian, perekodan, menginterpretasi data, membuat keputusan dan membuat kesimpulan. Bagi soalan yang lebih umum pelajar sepatutnya mementingkan atau menggunakan fakta saintifik untuk menyokong penerangan mereka.

 Soalan Amali

Bagi soalan amali, pelajar sepatutnya telah menguasai kemahiran saintifik. Semasa melakukan ujian amali pelajar mestilah menggunakan masa merancang untuk membaca tugas dan merancang eksperimen. Dalam masa merancang ini pelajar mesti sudah mempunyai idea untuk menggunakan langkah atau teknik yang sesuai untuk merekodkan jenis data yang diprolehi. Pelajar perlu menggunakan keputusan ujian untuk membuat kesimpulan yang logik. Di samping itu pelajar perlulah merekodkan dapatan tugasan bukan hanya mengigati semula teori. Pelajar juga perlu meningkatkan kemahiran melukis sebagai satu cara berkomunikasi. Lukisan mestilah dilebalkan, jelas dan bersih, tidak berlorek dan menggunakan pensel yang tajam semasa melukis.
Untuk membantu kecekapan menjawab soalan pelajar perlu banyak membuat latihan menjawab soalan yang lepas, melukis gambar rajah, graf, carta bar atau histogram, membuat jadual dan peta konsep bagi tajuk yang telah dipelajari.